2010 Howard Prairie Regatta Sunday July 25th - hobie33